Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Tarieven

Mijn werkzaamheden verricht ik zowel op basis van door overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (“toevoeging”) als op betalende basis. Indien u meent dat u voldoet aan de criteria voor een toevoeging dan kan ik deze namens u aanvragen. Afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen wordt beoordeeld of u daarvoor in aanmerking komt en hoe hoog de eventuele eigen bijdrage zal zijn die u vooraf aan mij dient te betalen. Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand wordt u verwezen naar de website van de raad voor rechtsbijstand (www.rvr.org). In het geval u in voorlopige hechtenis wordt gesteld, komt u ongeacht uw inkomen en vermogen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand zonder de noodzaak tot betaling van de eigen bijdrage. Echter, bij een onherroepelijke veroordeling zal de raad voor rechtsbijstand met terugwerkende kracht bezien of u terecht in aanmerking kwam voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook hier verwijs ik u naar de site van de raad voor rechtsbijstand.

Mocht u niet in aanmerking (willen) komen voor een toevoeging, dan dient u voor mijn werkzaamheden te betalen. Mijn honorarium bestaat uit het vooraf overeengekomen uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal gewerkte uren, kantoorkosten ad 6% en 21% BTW. Vooraf kan ook een vaste prijs (“fixed fee”) overeengekomen. In beide gevallen zal dit vooraf met u worden besproken. Naast het honorarium bent u de (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd in verband met de kosten die mr P.J. Verbeek ten behoeve van u betaalt. Deze kosten hebben onder meer betrekking op griffierechten, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers. Een en ander zal schriftelijk worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Tussentijds en/of na afloop zult u een duidelijk gespecificeerde factuur ontvangen waaruit blijkt welke werkzaamheden en kosten aan u in rekening worden gebracht.

Uiteraard is u vooraf exact duidelijk waar u financieel aan toe bent. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op.